Aelodau'r Tîm Meddygaeth Niwclear

01792 285 295

Gwasanaeth Meddygaeth Niwclear Abertawe

Y Tîm yng Ngwasanaethau Meddygaeth Niwclear Abertawe

Rhai o aelodau’r tîm yng Ngwasanaethau Meddygaeth Niwclear Abertawe.

Yr Athro Neil Hartman

Ymunodd Neil â'r adran yn 2018. Yn ogystal ag arwain tîm rhagorol, mae'n rhan o nifer o brosiectau Ymchwil a Datblygu (gan gynnwys datblygu cyfryngau diagnostig newydd) ac mae'n arwain y broses o drawsnewid meddygaeth niwclear Abertawe yn wasanaeth modern ac blaenllaw. Ar wahân i wasanaeth radiofferylliaeth a PET/CT newydd sydd wedi’i sefydlu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, ei nod yw ailwampio'r adran i gael sganwyr SPECT/CT o'r radd flaenaf yn 2021, ac mae'n gweithio ar ddatblygu gwasanaeth therapi radioligand integredig.

Mae Neil yn aelod o Bwyllgor Grŵp Radiofferylliaeth y DU, yn aelod o ARSAC, yn dysgu yn Ysgol Fferylliaeth newydd Abertawe ac yn King’s College (Llundain), yn Brif Berchennog Cyfrifol ar gyfer Bwrdd Gweithlu PET/CT yng Nghymru ac yn aelod o Bwyllgor Radiofferylliaeth Cymdeithas Meddygaeth Niwclear Ewrop.

Rachel Bidder

Mae Rachel yn aelod o'r uwch dîm rheoli sy'n gyfrifol am reoli materion llywodraethu sy'n ymwneud â meddygaeth niwclear. Llywodraethu yw ei phrif ddyletswydd ond mae'n ffodus i gael rôl amrywiol iawn. Mae Rachel yn gwirio offer radiolegol meddygaeth niwclear, yn ymgymryd â phrosesu delweddau ac yn adrodd ar astudiaethau clinigol. Mae Rachel hefyd yn rhedeg clinig hyperthyroid, yn trin cleifion canser y thyroid â radioiodin ac yn gwneud profion straen cardiaidd ar gyfer Delweddu Darlifiad Myocardaidd (MPI). Fel arweinydd llywodraethu, mae Rachel yn mynychu cyfarfodydd Grŵp Amlygiad Meddygol (MEC) a Grŵp Diogelu Ymbelydredd (RPG) y Bwrdd Iechyd.

Rachel yw cynrychiolydd Arbenigwr Ffiseg Feddygol (MPE) IR(ME)R 2017 ar gyfer De-orllewin Cymru ar y Grŵp Cynghori Arbenigol Sefydlog ar gyfer Amddiffyn rhag Ymbelydredd (RPSSAG). Mae'r grŵp yn darparu cyngor gwyddonol arbenigol ar ddiogelwch ymbelydredd (ïoneiddedig ac anïoneiddedig) sy'n gysylltiedig ag iechyd, gan gynnwys uwchsain, i Weinidogion Llywodraeth Cymru trwy'r Is-Bwyllgor Ffiseg Feddygol a Pheirianneg Glinigol a Phwyllgor Cynghori Gwyddonol Cymru. Mae Rachel yn archwilydd Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) ar gyfer y Sefydliad Ffiseg a Pheirianneg mewn Meddygaeth (IPEM) a'r unig adolygydd MPE sydd wedi’i chymeradwyo gan yr Awdurdod Ymchwil Iechyd Meddygaeth Niwclear (HRA) ar gyfer astudiaethau ymchwil clinigol sydd wedi’u hunan-gyllido yng Nghymru.

Catherine Humphreys

Mae Catherine Humphreys yn Brif Wyddonydd Clinigol ac yn Ddirprwy Bennaeth yr adran Meddygaeth Niwclear. Mae Catherine wedi gweithio yn yr adran Meddygaeth Niwclear yn Ysbyty Singleton ers 2003 ac mae hi'n gyfrifol am wasanaethau Radiofferylliaeth, Ffiseg, Archwiliadau heb Ddelweddu a Therapi.

Monica Martins

Dechreuodd Monica ar ei gyrfa fel technolegydd glinigol Meddygaeth Niwclear (MN) yn 2003 yn Ysbyty Cyffredinol Santo António yn Porto (Portiwgal) ar ôl graddio â BSc (Anrh) mewn Meddygaeth Niwclear o’r Uwch Sefydliad Gwyddoniaeth a Thechnoleg Gofal Iechyd yn Porto. Gweithiodd hefyd yn Coimbra fel technolegydd clinigol amser llawn yn Ysbyty Prifysgol Coimbra ochr yn ochr â swydd ran-amser i ddarparwr gwasanaethau MN preifat (Diaton) rhwng 2005 a 2013. Symudodd i Ysbyty Singleton, Abertawe ym mis Ebrill 2013, lle dechreuodd fel Prif Dechnolegydd Clinigol mewn Delweddu Meddygaeth Niwclear. Ym mis Hydref 2015, daeth Monica yn Arweinydd y Tîm Clinigol mewn Delweddu Meddygaeth Niwclear a DXA, sef rôl y mae'n ei chyflawni ar hyn o bryd ynghyd â rheoli'r gwasanaeth PET/CT yn yr un adran. Mae wedi cefnogi cyrsiau Technolegwyr Clinigol Meddygaeth Niwclear ar hyd y blynyddoedd yn Abertawe (Prifysgol Abertawe) ac ym Mhortiwgal trwy ddarlithio ar bynciau penodol fel darlithydd gwadd.

Cwblhaodd Monica ei gradd Meistr mewn Bioddeunyddiau a Dyfeisiau Biofeddygol ym Mhrifysgol Aveiro fel myfyriwr rhan-amser ym mis Rhagfyr 2017. Ym mis Ionawr 2018, cofrestrodd fel myfyriwr PhD rhan-amser gyda Phrifysgol Abertawe, gan ymchwilio i faes Cardioleg Niwclear. Enillodd Monica gofrestriad statudol proffesiynol gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) fel Gwyddonydd Clinigol ym mis Ionawr 2020 ac ar hyn o bryd mae'n eistedd yng ngrŵp Radiograffwyr, Technolegwyr a Nyrsys (RTN) Cymdeithas Meddygaeth Niwclear Prydain (BNMS).

Dr Victoria Trainer

Penodwyd Dr Victoria Trainer, sy’n Radiolegydd Ymgynghorol â diddordeb arbenigol mewn delweddu radioniwclid, yn 2017. Mae Dr Trainer yn gweithio ar draws safleoedd Bae Abertawe, sef Ysbytai Singleton, Treforys a Chastell-nedd Port Talbot, gan ddal ardystiad ARSAC ar gyfer delweddu, archwiliadau heb ddelweddu ac ymchwil. Dr Trainer yw Arweinydd Clinigol PET-CT Bae Abertawe ac mae'n aelod o Fwrdd Cynghori PET a Bwrdd Rhaglen Glinigol PET Cymru Gyfan WHSSC Llywodraeth Cymru, gyda chontract anrhydeddus fel Cynghorydd Clinigol WHSSC ar gyfer Gwasanaethau Arbenigol.

Mae ei rolau adrannol yn cynnwys bod yn Arweinydd Llywodraethu Clinigol ar gyfer Radioleg Bae Abertawe ac addysgu a hyfforddi technegwyr, meddygon a myfyrwyr meddygol Meddygaeth Niwclear. Mae’n Gynrychiolydd Bae Abertawe ar gyfer Pwyllgor Sefydlog Cymru Coleg Brenhinol y Radiolegwyr (RCR), ac mae'n aelod o Grŵp Cymorth a Lles RCR.

Graddiodd Dr Trainer o Brifysgol Caerdydd gyda BSc mewn Ffisioleg a MBBCh mewn Meddygaeth. Treuliodd ei chyfnod fel meddyg iau a'i blynyddoedd hyfforddi arbenigol yn ysbytai De Cymru. Daeth ei chalon a'i meddwl â hi yn ôl i'w thref enedigol yn Abertawe ar gyfer ei swydd fel Meddyg Ymgynghorol, lle mae'n mwynhau cerdded, rhedeg, beicio a nofio ar arfordir y Gŵyr.

Yr Athro Julian Halcox

Mae'r Athro Julian Halcox wedi bod yn Athro Cardioleg yn Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe ac yn Gardiolegydd Ymgynghorol Anrhydeddus yn PBI Bae Abertawe ers 2013. Cyn hynny roedd yn Athro Cardioleg ym Mhrifysgol Caerdydd a chyn hynny’n Uwch Ddarlithydd Sefydliad y Galon Prydain yng Ngholeg Prifysgol Llundain (UCL) ac yn Gardiolegydd Ymgynghorol yn Ysbytai UCL ac Ysbyty Great Ormond.

Ar ôl graddio o Brifysgol Caergrawnt, hyfforddodd mewn cardioleg yn Ysbyty St Bartholomew, Ysbyty Brest Llundain ac Ysbyty UCL, gan dreulio 3 blynedd hefyd fel gwyddonydd gwadd yn Sefydliad Cenedlaethol y Galon, yr Ysgyfaint a’r Gwaed yn Unol Daleithiau America. Ei brif ddiddordebau clinigol ac ymchwil yw clefyd rhydwelïau coronaidd, atal clefyd y galon a chardioleg niwclear.

Dr Christopher Barnett

Mae Dr Christopher Barnett yn Radiofferyllydd gydag ystod eang o brofiad ar draws sectorau fferyllol, yn cynnwys y sector clinigol, y sector ymchwil a diwydiant. Yn ei rôl bresennol, mae'n rheoli tîm radiofferylliaeth amlddisgyblaethol sy'n cynnwys gweithwyr gofal iechyd a gwyddonwyr talentog o ystod amrywiol o gefndiroedd.

Mae Christopher, sydd â gradd doethur o Goleg Prifysgol Llundain, yn sicrhau bod radiofferylliaeth Ysbyty Singleton yn cyflawni rhwymedigaethau rheoleiddio llym mewn perthynas â chaffael, storio, cynhyrchu a chael gwared ar ddeunyddiau radiofferyllol yn ddiogel. Mae hefyd yn ysgrifennu ac yn adolygu adroddiadau a dogfennaeth allweddol sy'n gysylltiedig â phrosesau radiofferylliaeth a'r adran gyfan.

Dr Alex Powles

Radiolegydd Ymgynghorol gyda diddordeb arbenigol mewn delweddu radioniwclid yw Dr Alex Powles. Fe’i penodwyd yn 2021 ac mae’n gweithio ar draws pob un o’r tri safle ym Mae Abertawe, gan ddal trwydded ymarferwr ARSAC ar gyfer delweddu, heb fod yn delweddu ac ymchwil. Mae'n aelod o Fwrdd Cynghori PET Cymru Gyfan Llywodraeth Cymru ac mae ganddo gontract anrhydeddus gyda WHSSC fel Cynghorydd Arbenigol ar gyfer PET-CT.

Ochr yn ochr ag adroddiadau PET a meddygaeth niwclear, mae Dr Powles hefyd yn arbenigo mewn wro-radioleg, gan gwmpasu MRI aml-barametrig o’r brostad, biopsïau prostad dan arweiniad uwchsain, a bod yn gyd-arweinydd radioleg ar gyfer cyfarfod Tîm Amlddisgyblaethol Wroleg Bae Abertawe.

Graddiodd Dr Powles o Brifysgol Rhydychen gyda gradd BA (Anrh) dosbarth cyntaf yn y gwyddorau meddygol a gradd BM BCh mewn meddygaeth, bu’n gweithio yn Neoniaeth Hafren fel meddyg iau ac ymgymerodd â’i hyfforddiant arbenigol yng nghynllun hyfforddi Radioleg De Cymru.

Wedi tyfu i fyny yn Sir Gaerfyrddin, mae bellach yn byw tuag at Gaerdydd ac yn treulio’r rhan fwyaf o’i amser sbâr yn rhedeg ar ôl ei ddau fachgen bach! Mae hefyd yn chwarae sboncen i safon uchel ac yn mwynhau rhedeg, pêl-droed a rygbi.