Gwasanaeth Meddygaeth Niwclear Abertawe

01792 285 295

Gwasanaeth Meddygaeth Niwclear Abertawe

Gwasanaeth Meddygaeth Niwclear Abertawe

Croeso i Wasanaeth Meddygaeth Niwclear Abertawe

Mae adran meddygaeth niwclear Bae Abertawe’n adran flaengar sy'n hyrwyddo mynediad cyflym i radiofferylliaeth at ddibenion diagnostig a therapiwtig.

Uchelgeisiau'r adran yw:

Yr Athro Neil Hartman
Pennaeth Meddygaeth Niwclear

Ffiseg Meddygaeth Niwclear

Mae'r tîm Ffiseg Meddygaeth Niwclear yn Ysbyty Singleton yn sicrhau bod yr adran Meddygaeth Niwclear yn cydymffurfio â rheoliadau cenedlaethol sy'n ymwneud â defnyddio sylweddau ymbelydrol. Rydym yn cynnig cyngor arbenigol i staff ysbytai, cleifion a gofalwyr am ddiogelwch ymbelydredd mewn perthynas â phrosesau diagnostig a therapiwtig Meddygaeth Niwclear. Mae'r tîm hwn hefyd yn ymwneud â rheoli a datblygu gwasanaethau, offer a meddalwedd, ac â rheoli ansawdd Meddygaeth Niwclear.

Beth yw Meddygaeth Niwclear a Delweddu Moleciwlaidd?

Mae meddygaeth niwclear a delweddu moleciwlaidd yn ei gwneud yn bosib tynnu delweddau o sut mae’r corff yn gweithio, a hynny ar lefelau’r celloedd a’r moleciwlau. Mae'r mathau hyn o ddelweddu’n cynrychioli’r ffordd mae delweddu diagnostig wedi datblygu; yn lle cynhyrchu lluniau anatomegol (gan ddefnyddio pelydrau-X) cymerir delweddau a mesuriadau o brosesau ffisiolegol y corff. Mae'n hanfodol bwysig i bob agwedd ar feddyginiaeth yn y dydd sydd ohoni, boed er mwyn gwneud diagnosis o glefyd yn ystod ei ddyddiau cynnar neu ddatblygu therapïau mwy effeithiol er mwyn teilwra’r driniaeth feddygol i’r unigolyn. Mae meddygaeth fodern yn cael ei thrawsnewid yn sylweddol, ac mae meddygaeth niwclear a delweddu moleciwlaidd yn arwain y ffordd, gan edrych yn ddwfn i'r corff i ddatgelu sut mae’n gweithio.

Pam mae Meddygaeth Niwclear a Delweddu Moleciwlaidd yn unigryw?

Mewn delweddu diagnostig confensiynol, defnyddir ffynhonnell egni allanol (fel pelydrau-X, meysydd magnetig neu donfeydd uwchsain) i gynhyrchu lluniau o wahanol feinweoedd. Mewn meddygaeth niwclear a phrosesau delweddu moleciwlaidd, cyflwynir ffynhonnell ynni i'r corff. Caiff y ffynhonnell ynni ei hymgorffori mewn meinwe, organ neu broses benodol ac yna caiff ei chanfod gan ddyfais allanol (camera gama, sganwyr SPECT neu PET) i ddarparu gwybodaeth am swyddogaeth organ a gweithgarwch celloedd.

Sut mae Meddygaeth Niwclear a Delweddu Moleciwlaidd yn Gweithio?

Mae meddygaeth niwclear a delweddu moleciwlaidd yn cynnwys cyfrwng delweddu (olinydd radiofferyllol neu chwiledydd) sy’n cynhyrchu signal. Caiff y cyfrwng ei gyflwyno i'r corff, a hynny fel arfer trwy bigiad. Defnyddir dyfais ddelweddu hefyd, sy'n gallu canfod a defnyddio signalau'r chwiledydd i greu delweddau manwl. Mae chwiledyddion, sydd wedi'u llunio i gronni mewn organ benodol neu i gysylltu â chelloedd penodol, yn ei gwneud yn bosib delweddu a mesur gweithgarwch celloedd a phrosesau biolegol.